هیدروکسید پتاسیم

نام تجاری : / پتاس ,

فرمول شیمیایی : / KOH ,

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی : / 1310-58-3 ,

شماره استاندارد بین المللی : / PLJ500 ,

جرم حجمی : / mg/m3 ,

وابستگی غلظت : / Y ,

p to m : / 2.29329 ,

HR : / 3 ,

چگالی نسبی : / 2.044 ,

حالت در دمای 25 °C : / S ,

جرم مولی (گرم در مول) : / 56.11 ,

دمای ذوب (°C) : / 405 ,

دمای جوش (°C) : / 1320 ,

توضیحات
پتاس
KOH
1310-58-3
PLJ500
mg/m3
Y
2.29329
3
2.044
S
56.11
405
1320
فلز قلیایی سفید مایل به نقره‌ای است که به‌طور طبیعی به‌صورت ترکیبی با عناصر دیگر در آب دریا و دیگر کانی‌ها یافت می‌شود. این عنصر به‌سرعت در هوا اکسید شده، بسیار واکنش پذیر است (مخصوصا در آب) و از نظر شمیایی همانند سدیم است. پتاسیم در سال 1807 از پتاس سوزآور  (KOH)بدست آمد. پتاسیم هیدروکسید یا پتاس یک ترکیب معدنی با فرمول KOH است. این ترکیب و سود سوزآور (هیدروکسید پتاسیم) از قویترین بازها هستند. کاربردهای زیادی در صنعت دارد و مهمترین کاربرد آن خنثی سازی اسیدهاست. هیدروکسید پتاسیم و یا پتاس به شدت جاذب رطوبت بوده و براحتی در آب حل شده و گرما تولید می کندپتاس کاربردهای مختلفی در صنعت، کشاورزی و پزشکی دارد. از این ماده در تولید صابون و مواد شوینده استفاده میشود. همچنین نام علمی هیدروکسید پتاسیم در تولید کودهای کشاورزی و استفاده در زمینه پزشکی و آزمایشگاهی کاربرد دارد.